“คืนสุขผู้สูงวัย”สู่ปีที่ 10 ซีพีเอฟ ร่วมเติมกำลังใจและสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุในชุมชน

บริษัท  เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ สานต่อ “โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” เข้าสู่ปีที่  10  ช่วยเหลือผู้สูงวัยรอบสถานประกอบการของบริษัทที่ไม่มีลูกหลานดูแล ไร้ที่พึ่งพิงและเป็นการให้ความช่วยเหลือตลอดชีวิตไปแล้วมากกว่า 800 ราย   เพื่อให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และร่วมสร้างสังคมแห่งความกตัญญู    
      
นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์    รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ  ในฐานะประธานคณะทำงานกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย เปิดเผยว่า  โครงการดังกล่าวเน้นให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยที่ไม่มีลูกหลานดูแล ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และไม่มีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงชีพ ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่งตลอด 9 ปีที่ดำเนินโครงการฯ ช่วยเหลือผู้สูงวัยรอบสถานประกอบการของบริษัทไปแล้วมากกว่า  800  ราย โดยสนับสนุนงบประมาณรวมมากกว่า  80 ล้านบาท และเป็นการให้ความช่วยเหลือตลอดชีวิต โดยในปี  2563 นี้  ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุรายใหม่เข้าโครงการเพิ่มเติมอีก    

     
 
นอกจากการมอบเงินช่วยเหลือเพื่อใช้ในการดำรงชีพทุกๆเดือนแล้ว  จิตอาสาของซีพีเอฟยังได้ไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน  เพื่อติดตามความเป็นอยู่  โดยเฉพาะในเทศกาลต่างๆที่มีโอกาสไปรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุซึ่งเปรียบเสมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว  เช่น  เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์  เป็นต้น นอกจากนี้  ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ เช่น  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม .)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานีอนามัย   ลงพื้นที่ไปกับจิตอาสาซีพีเอฟเพื่อตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงวัย ดูแลทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ


นางหนึ่ง ทะนงศรี ประธานอสม.หมู่ 8 ตำบลเจดีย์หลวง  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  เล่าว่า  ในชุมชนหมู่ 8 ต.เจดีย์หลวง มีผู้สูงอายุที่อยู่ในโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย จำนวน  3 ราย ซึ่งทั้งสามรายไม่มีรายได้เลี้ยงตัวเอง ทางซีพีเอฟมอบเงินช่วยเหลือให้ทุกๆเดือน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุได้อย่างมาก  และทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุดีขึ้น อยากให้บริษัทฯทำโครงการนี้ไปนานๆ   เป็นโครงการที่ดีและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีที่พึ่งพิงได้จร

นางกัลยา วราสินธุ์ ประธานกลุ่ม อสม. ตำบลดอนกระเบื้อง  อำเภอบ้านโป่ง   จังหวัดราชบุรี  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อสม.มานานถึง 29 ปี เล่าว่า   อสม.มีหน้าที่ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนและผู้สูงวัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ และในบางครั้งก็ช่วยเหลือในการซื้อของจำเป็น แต่อสม. มีกำลังทรัพย์ไม่พอที่จะให้ความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่อง ซีพีเอฟมีโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงวัย ทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น เป็นการช่วยเหลือคนที่ลำบากและสมควรได้รับการดูแล  


นางแก้ว แก้วหน่อเมือง ผู้สูงวัยในโครงการฯ ซึ่งอาศัยในพื้นที่หมู่  8   ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  กล่าวว่า  ขอบคุณซีพีเอฟที่มอบเงินช่วยเหลือให้ทุกๆเดือน ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้มาก  ขาดเหลืออะไรทางเจ้าหน้าที่ก็จัดหามาให้  ตอนนี้ความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก อยากให้มีโครงการอย่างนี้เพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยไปอีกนานๆ     


ซีพีเอฟ ริเริ่มโครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย”มาตั้งแต่ปี  2554 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สูงวัยเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมต่อเนื่องในทุกๆปี โดยมีเกณฑ์พิจารณาผู้สูงอายุที่ขอรับความช่วยเหลือใหม่  คือ  1. ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ  60 ปีขึ้นไป 2.เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รัศมีห่างจากโรงงาน ฟาร์ม หรือสาขาของบริษัทไม่เกิน 5 กิโลเมตรและอาศัยอยู่มาไม่ต่ำกว่า 1ปี   3.ไม่เป็นผู้ติดสุรา ยาเสพติด และการพนัน  4.ฐานะยากจนและถูกทอดทิ้งหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ปรากฎว่ามีรายได้ โดยตลอด  9 ปีของโครงการ  มีผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม และบางรายมีลูกหลานที่รับไปดูแล  ซึ่งบริษัทฯมีการพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุรายใหม่เพิ่มเติมเข้าโครงการในทุกปี