ทช.ปลื้ม ITA ลำดับดีขึ้นพร้อมเดินหน้าต่อต้านการทุจริต-ประพฤติมิชอบ

 

ทช.สุดปลื้ม ITA ลำดับดีขึ้นจากเดิม พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้รับคะแนนดีขึ้นจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ไต่ลำดับหน่วยงานแนวหน้า 146 หน่วยงานทั่วประเทศ หลังภาพรวมคะแนนร้อยละ 93.88 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมากอยู่ในอันดับ 7 ของประเทศ และอยู่ในอันดับ 2 ของกระทรวง ทส.
     

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) กล่าวว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งกำหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป) และในปี พ.ศ. 2561 – 2565 ได้กำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการพัฒนากรอบการประเมินและรายละเอียดการประเมินต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดการประเมิน เครื่องมือการประเมิน วิธีการและขั้นตอนการประเมินฯ และเกณฑ์ระดับผลการประเมิน เป็นต้น
     

อธิบดี ทช. กล่าวต่อว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับการดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทส. รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งสิ้น 146 หน่วยงานทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการประเมินฯ ซึ่งที่ผ่านมาย้อนหลังไป 2 ปี กรม ทช. ได้ลำดับจากการประเมินฯ เมื่อปี 2560 ในลำดับ 5​ ของกระทรวง ทส. ลำดับ 43 ของประเทศ และปี 2561 ได้ลำดับ 4 ของกระทรวง ทส. ลำดับ 39 ของประเทศ และด้วยการพัฒนาการทำงานด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งผลให้กรม ทช. ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในปี 2562 ได้คะแนนสูงถึง 93.88% อยู่ในลำดับที่ 2 ของกระทรวง ทส. และลำดับที่ 7 ของประเทศ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเครื่องชี้วัดการทำงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงส่งผลให้คะแนน ITA ดีขึ้นตามลำดับและจะดีขึ้นตลอดไป 
   

 ในฐานะที่ได้เข้ามารับตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อดีตอธิบดี ทช. ที่เป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการดำเนินงานในทุกมิติตามกรอบตัวชี้วัดการประเมิน ITA จนประสบความสำเร็จ ทำให้ผลการประเมินของ ทช. ในรอบปีนี้เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง จนขึ้นเป็นอันดับที่ 7 ของส่วนราชการ และที่จะขาดไม่ได้ ต้องขอขอบคุณข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนของกรมฯ​ ที่เสียสละอุทิศตนช่วยกันปฏิบัติงานจนประสบผลสำเร็จดังกล่าว​ "อธิบดี​ ทช.​ กล่าวทิ้งท้าย"