มูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563”

 

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แถลงข่าวการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์เพื่อชุมชน 
 
ที่อาคารศรีจุลทรัพย์ เขตปทุมวัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงโปรดให้ ศาสตราจารย์พิเศษ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ภายใต้แนวคิด 25 ปี แห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2563 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร 
 
พร้อมทั้งจัดงานรูปแบบเสมือนจริงผ่าน www.เพื่อนพึ่งพา.com ตั้งแต่ วันที่ 4 – 13 ธันวาคม 2563 ภายในงานจะจัดแสดงนิทรรศการภารกิจและพันธกิจของมูลนิธิ ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ระลึก ของร้านในพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ ร้านเพื่อนพึ่งพา ,ผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวงดอยคำ ,มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ,โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ,มูลนิธิสมเด็จพระพันวิสสาอัยยิกาเจ้า ร้านภูฟ้า ,อาหารตำรับชาววัง,โรงครัวพระราชทาน 
 
โดยรายได้จากการจัดงานจะนำไปสมทบทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไปมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร จัดตั้งขึ้น ตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน และเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ก้าวผ่านช่วงเวลาทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรง 
 
นอกจากนี้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ยังได้จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์ เพื่อชุมชน โดยร่วมกับเครือข่ายของมูลนิธิฯ อาทิ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรในชุมชนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และเยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านธุรกรรมออนไลน์ เพื่อนำไปต่อยอดสินค้า ขยายช่องทางการจำหน่าย ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน