รมว.รง.สั่งการประกันสังคมเข้าดูแลลูกจ้างตกงานย่านกระทุ่มแบน

จากเหตุการณ์โรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ย่านกระทุ่มแบน ประกาศปิดกิจการไม่แจ้งล่วงหน้าให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม เป็นต้นไป ส่งผลให้ต้องจ่ายเงินชดเชยลูกจ้างกว่า 114 ล้านบาท มรว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเข้าดูแลตรวจสอบข้อเท็จจริง

เมื่อวานนี้ (23 ธ.ค.62) เวลา 09:30 น. นางสุจิต กิ่งเกล้า หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบนเดินทางเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับข้อสั่งการจากเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ณ บริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด พบว่ากำลังมีการจัดคิวจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้แก่ลูกจ้างซึ่งมีจำนวนลูกจ้างทั้งหมด 999 คน จึงได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ให้ลูกจ้างผู้ประกันตนทราบว่า
สำนักงานประกันสังคมยังคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน ผู้ประกันตนสามารถเข้าใช้บริการโรงพยาบาลตามสิทธิ์ ในกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ และใช้สิทธิกรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต  ทั้งยังได้แนะนำการขอรับเงินว่างงาน ดังนี้
 1. ผู้ที่จะขอรับเงินว่างงานจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน
 2. การขึ้นทะเบียนว่างงาน ให้ไปดำเนินการที่สำนักงานจัดหางานในเขตพื้นที่ที่สะดวก หรือขึ้นทะเบียนด้วยตนเองที่ https://empui.doe.go.th 
 3. ต้องขึ้นทะเบียนว่างงาน ตามข้อ2 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกจากงาน
 4. ให้นำส่งแบบขอรับสิทธิประโยชน์ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาหน้าบัญชีธนาคารออมทรัพย์ ให้แก่สำนักงานประกันสังคม
 5. กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างไม่เกิน 180 วัน
 6. ผู้ขอรับเงินว่างงานต้องรายงานตัวเดือนละหนึ่งครั้งตามใบนัดรายงานตัวที่ได้จากการขึ้นทะเบียนว่างงาน
 7. สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายใน 5 วันทำการหลังจากวันที่รายงานตัว

นางสุจิตฯ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครสาขากระทุ่มแบน ได้รายงานต่อไปว่าตรวจสอบแล้วพบว่า เดิมบริษัทมีลูกจ้าง พันกว่าคนแต่เนื่องจากบริษัทมี โครงการร่วมใจจาก โดยมีการจ่ายค่าชดเชยทำให้บริษัทเหลือพนักงานเพียง 999 คน และประวัติการนำส่งเงินสมทบต่อสำนักงานประกันสังคมนั้นถูกต้องไม่มีหนี้สมทบค้างชำระแต่อย่างใด จากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ยังเดินทางต่อไปยังสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย ซึ่งตั้งอยู่ย่านอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อชี้แจงสิทธิ์ให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตนปรากฏว่าลูกจ้างส่วนใหญ่ติดใจในเรื่องการเลิกจ้างโดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้า ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ลูกจ้างและสหภาพแรงงานโดยทำให้เหตุการณ์เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยดีเนื่องจากนายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมาย

ในการนี้นายทศพลฯ กำชับว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม จะต้องดูแลให้ความสะดวกแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนที่กำลังเดือดร้อน อย่างรวดเร็วเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐบาลในการที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง