เพลย์เวิร์ค รับงวดแรก 73 ล้าน! บอร์ดอสมทมีมติแบ่งเงินเยียวยาคลื่น 2600 MHz คนละครึ่ง

 

บอร์ด อสมท มีมติจ่ายเงินเยียวยาให้ "เพลย์เวิร์ค"  ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่น 2600 MHz แล้ว 73 ล้านบาท หลังสำนักงาน กสทช. ส่งหนังสือให้ อสมท ไปรับเงินเยียวยางวดแรก 146 ล้านบาท ยันฟ้องศาลปกครอง หลังไม่พอใจจำนวนเงินที่ได้รับเยียวยาแค่ 3,235 ล้านบาท

 

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเยียวยาคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ โดยระบุว่า ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2563 คณะกรรมการฯได้พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินตามมูลค่าของการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ และมีมติ ดังนี้

 

1.อนุมัติให้ บมจ. อสมท รับเงินตามมูลค่าของการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ งวดที่ 1 จำนวน 146.33 ล้านบาท และงวดต่อๆ ไปจนครบจำนวนตามมติ กสทช. เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2563 ที่ให้นับระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ที่เหลืออยู่ของ บมจ. อสมท รวมกับระยะเวลาการพิจารณาของ กสทช. เกี่ยวกับสิทธิในการถือครองคลื่นความถี่ของ บมจ. อสมท ซึ่งมีระยะเวลารวม 6 ปี 5 เดือน

 

2.อนุมัติให้นำส่งเงินชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด อันเป็นสัดส่วนจำนวนเท่าๆ กัน ภายใน 15 วันนับจากวันที่ บมจ. อสมท ได้รับเงินจำนวนตามข้อ 1. อันเป็นไปตามคำสั่งของ สำนักงาน กสทช. โดยในงวดที่ 1 เป็นจำนวน 73.16 ล้านบาท และงวดต่อๆไป จนครบจำนวนตามมติ กสทช. เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2563 โดยเบิกจ่ายเงินจากบัญชี บมจ. อสมท

 

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าว บมจ. อสมท ระบุว่า บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหนังสือของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2563 ที่ระบุว่า ขอให้บริษัทฯปฏิบัติตามประกาศ ของ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือ ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ข้อ 14 ที่ระบุว่า

 

“ในการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นจากผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อนำมาจัดสรรใหม่ กสทช. จะพิจารณากำหนดวิธีการและเงื่อนไขการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยเป็นรายกรณี

 

กสทช. อาจกำหนดเงื่อนไขในการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยพิจารณารวมกับของผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่มีหน้าที่นำส่งเงินชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนเงินที่ กสทช. กำหนด รวมทั้งดอกผลของเงินดังกล่าว ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ภายในสิบห้าวันนับถัดจากวันที่ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ได้รับเงินชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนจากสำนักงาน กสทช. ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง กสทช. จะเลือกใช้มากกว่าหนึ่งวิธีก็ได้”

 

นอกจากนี้ ในรายงานสารสนเทศของ บมจ. อสมท ยังระบุถึงมติที่ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2563 กล่าวคือ บมจ. อสมท มีหน้าที่นำส่งเงินชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ตามหนังสือบริษัทฯ ที่ นร 6100/1250 ลงวันที่ 4 มิ.ย.2563 ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่บริษัทฯ ได้รับเงินชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนจากสำนักงาน กสทช.

 

บมจ. อสมท ยังระบุว่า การรับเงินชดใช้หรือค่าตอบแทนนั้น มิได้หมายความว่า บมจ. อสมท จะยินยอมรับเงื่อนไขในการชดใช้ เยียวยาทั้งหมดแต่ประการใด หากแต่เป็นการรับเพื่อประทังความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคำสั่งทางปกครองดังกล่าวเท่านั้น และเพื่อความชัดเจนว่า บมจ. อสมท ยอมรับเงินดังกล่าวเพื่อประทังความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่ บมจ. อสมท ได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อมติ กสทช.เป็นลายลักษณ์อักษรแสดงการสงวนสิทธิในการฟ้องคดีปกครองเพื่อให้ทบทวนมติ กสทช.

 

ดังนั้น บมจ. อสมท จะดำเนินการฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองให้สอดคล้องกับข้ออุทธรณ์ของ บมจ. อสมท ต่อมติ กสทช. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นจำนวนเงินชดใช้หรือค่าตอบแทน งวดการ จ่ายเงิน และกระบวนการพิจารณาของ กสทช. ให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา บมจ. อสมท ได้รายงานสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่ออุทธรณ์มติ กสทช. และระบุว่า อยู่ระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดี กสทช. ต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน หรือภายใน 15 ก.ย.2563 เพื่อให้ บมจ. อสมท ได้รับประโยชน์สูงสุด และต่อมาวันที่ 28 ส.ค.2563 สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งให้ บมจ. อสมท ติดต่อขอรับเงิน 146.33 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินค่าเยียวยาค่าเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ งวดที่ 1

 

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า ตามมติที่ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2563 ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินตามมูลค่าของการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ ให้ บมจ. อสมท เป็นเงิน 3,235.84 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 7 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 (ปี 2563) จำนวน 146.33 ล้านบาท , งวดที่ 2 (ปี 2568) จำนวน 514.91 ล้านบาท , งวดที่ 3 (ปี 2569) จำนวน 514.91 ล้านบาท

 

งวดที่ 4 (ปี 2570) จำนวน 514.91 ล้านบาท , งวดที่ 5 (ปี 2571) จำนวน 514.91 ล้านบาท , งวดที่ 6 (ปี 2572) จำนวน 514.91 ล้านบาท และงวดที่ 7 (ปี 2573) จำนวน 514.91 ล้านบาท ทั้งนี้ หาก บมจ. อสมท ยึดมติบอร์ดเมื่อวันที่ 1 ก.ย.2563 โดยแบ่งเงินเยียวยาคลื่น 2600 MHz ให้กับบริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ในสัดส่วนจำนวนเท่าๆ กัน จะทำให้ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ได้รับเงินค่าเยียวยาทั้งสิ้น 1,617.92 ล้านบาท 

 

ที่มา isranews

 

ที่มา : บมจ. อสมท แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเยียวยาคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์