โครงการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม

ในปี 2562 มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)    จัดทำโครงการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ให้กับผู้สูงอายุด้อยโอกาส ที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 200 ดวง (มูลค่าดวงละ 10,000 บาท)  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1.    เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2.    เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
3.    เพื่อเปิดโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการรักษาให้กับผู้สูงอายุที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสม

ผู้ร่วมงานในโอกาสมอบเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม
มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย 
•    คุณรังสรรค์     ศรีวรศาสตร์         ที่ปรึกษามูลนิธิ
•    คุณทำนุ    ธรรมมงคล          ประธานมูลนิธิ
•    คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์         รองประธานมูลนิธิ
•    ผศ.ทพ.วิจิตร     ธรานนท์         รองประธานมูลนิธิ  
•    คุณหญิงโรส     บริบาลบุรีภัณฑ์      กรรมการมูลนิธิ
•    คุณติรวัฒน์     สุจริตกุล         กรรมการมูลนิธิ


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
•    คุณอดิเรก     ศรีประทักษ์        ประธานคณะกรรมการบริหาร
•    คุณสุขสันต์     เจียมใจสว่างฤกษ์    รองประธานคณะกรรมการบริหาร
•    คุณวรวิทย์     เจนธนากุล        รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
•    คุณไพศาล     จิระกิจเจริญ        ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน