“สมเด็จพระมหา ราชมงคลมุนี” ลงนาม พัฒนาความรู้ กับ วอศ.ภาวนาโพธิคุณ

 

6 เมษายน 2564  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร “สมเด็จพระมหา ราชมงคลมุนี”  ประธานสถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมลงนาม พัฒนาความรู้ กับ วอศ.ภาวนาโพธิคุณ  โดยมี “สุเทพ เทือกสุบรรณ” ปธ.วิทยาลัยฯเป็นพยาน  


ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร สมเด็จพระมหา ราชมงคลมุนี  ประธานคณะกรรมการสถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล   (Maritime Silk Road Confucius Institute) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ  ได้ทำพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน ระหว่าง ประธานคณะกรรมการสถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเศรษฐศาสตร์และการค้า เจ้อเจียง, วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ,บริษัทเทคโนโลยี ยีเค่อถัง จำกัด เมืองหางโจว (ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับวิสาหกิจไทย - จีนและการฝึกอบรมผู้มีความรู้ความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน)   โดยพิธีลงนามในครั้งมี นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย
           

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาจีนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทย การเรียนรู้ประสบการณ์ของวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย การปรับปรุงและการพัฒนาคุณภาพ โดยในพิธีลงนามในครั้งมี นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย
             

การเรียน การสอน การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องภายใต้การประสานงานของสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเศรษฐศาสตร์และการค้าเจ้อเจียง และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ  บริษัทเทคโนโลยี  ยีเค่อถัง จำกัด เมืองหางโจว และวิสาหกิจอื่นๆได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนที่เป็นมิตร ดังต่อไปนี้
           

ประการที่ 1 จัดให้มีการเยี่ยมชมและการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในระดับวิทยาลัยเป็นประจำตลอดจนการศึกษาดูงาน การเรียนการสอนและเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือซึ่งกันและกัน
         

ประการที่ 2  ร่วมกันดำเนินการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน วางแผนการฝึกอบรมความสามารถพิเศษ การ ออกแบบและร่วมกันพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหนังสือเรียนการสร้างทีมงานการสอน ตลอดจนการจัดการข้อมูลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสอนโดยเฉพาะอาจารย์ที่มีความสามารถเฉพาะทางบนเครือข่ายและด้านอื่นๆของสาขาวิชาอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน
           

ประการที่ 3 ร่วมกันพัฒนาการแลกเปลี่ยนระยะยาวและระยะสั้นระหว่างอาจารย์และนักศึกษาและพัฒนาเชิงลึกของการเรียนรู้ข้ามพรมแดนของนักศึกษาตลอดจนการฝึกปฏิบัติและการฝึกงาน
           

ประการที่ 4 ร่วมกันดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ตกลงร่วมกันภายหลัง การปรึกษาหารือและเอื้อต่อความร่วมมือแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายและจะพิจารณากำหนดเวลาที่เหมาะสมในการจัดตั้ง " วิทยาลัยอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน"
           

ประการที่  5 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเป็นต้นไปหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ให้แจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน