หมอ รพ. ราชวิถี ติดโควิด

 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศ รพ.ราชวิถี  เรื่อง ตรวจพบบุคคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19

 

เรียน แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถีทุกท่าน

1.สรุปสถานการณ์

- จากการตรวจพบแพทย์ประจำบ้านของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ติดเชื้อโควิด จำนวน 1 ราย
- คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ประสานงานและดำเนินการสอบสวนโรค ได้รายชื่อกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิดตามมาตรการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจะได้ดำเนินการในลำตับต่อไป

 

2. มาตรการการควบคุมโควิดในโรงพยาบาลราชวิถี
- คณะกรรมการได้เตรียมแผนการยกระดับการควบคุมภายในโรงพยาบาลดังต่อไปนี้
กลุ่มงานศัลยศาสตร์ งดการผ่าตัดและหัตถการที่ไม่เร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 7-18 เมษายน 2564

 

การให้บริการผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการตรวจรักษาตามปกติทุกแผนก ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์
- งดรับผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยรับส่งต่อในกรณีไม่เร่งด่วน
- ห้องผ่าตัดเล็ก (OR minor) ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 7-16 เมษายน 2564 และจะเปิดบริการตามปกติในวันที่19 เมษายน 2564

 

การกำจัดเชื้อในบริเวณพื้นที่ ได้เริ่มดำเนินการทำความสะอาด อบโอโซนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

การเรียนการสอน ดำเนินการตามปกติ ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์ พิจารณาจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การจัดเตรียมพื้นที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง ได้จัดเตรียมพื้นที่หอพักเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลราชวิถี2 สำหรับเจ้าหน้าที่
พักในรพ.ในระหว่างกักตัว หากไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้


3. การรายงานตัว


- กลุ่มบุคคลากรผู้สัมผัสใกล้ชิด ขอให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบในประกาศ

 

ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองที่ARI clinic ในวันที่ 7 เมบายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8:30 - 15:30 น.

 

ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้ออย่างเคร่งครัด และเพื่อลด
ความสับสนของข้อมูล ขอให้ทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศจากส่วนกลางเท่านั้น ซึ่งจะมีประกาศเป็นระยะๆในลำดับต่อไป
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง