"อนุทิน" กางก.ม.โรคติดต่อ ภาระค่าใช้จ่ายโควิดใครต้องเสีย!

 

"อนุทิน" กางกฎหมายโรคติดต่อ กำหนดไว้ชัดภาระค่าใช้จ่าย กรณีโรคติดต่ออันตรายใครต้องเสีย
.
วันนี้ (10 ม.ค.64) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข โพสต์ข้อความผ่านเพจ อนุทิน ชาญวีรกูล ระบุว่า "ประเด็นชวนคิด ผู้ป่วยทุกคน ไม่ว่าคนไทย หรือคนต่างชาติ ที่อยู่ในประเทศต้องได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานสาธารณสุข "ไม่มีการปฏิเสธการรักษา" ย้ำตามนี้ครับ แต่ภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา ผู้กระทำความผิด ละเมิดกฎหมาย ลักลอบข้ามแดน หรือ นำแรงงานต่างด้าว เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค มีกฎหมายบัญญัติไว้อยู่แล้ว วันนี้กระทรวงสาธารณสุข มีภาระค่าใช้จ่าย ต้องตรวจ รักษา ผู้ลักลอบข้ามแดน ทั้งคนไทยและคนต่างด้าวจำนวนมาก ซึ่งก็คืองบประมาณที่มาจากภาษีประชาชน และ เงินกู้ที่คนไทยต้องชดใช้นั่นเอง นี่คือ ประเด็นที่เสนอให้ช่วยกันคิดครับ สาระสำคัญ มาตรา 41 และ 42 ของกฎหมายโรคติดต่อมีดังนี้"
.
ทั้งนี้  พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 41 ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้เดินทาง ซึ่งมากับพาหนะนั้นเพื่อแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตลอดทั้ง ออกค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามมาตรา 40 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การกําหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
.
มาตรา 42 ในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือพาหะนําโรค ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มีอํานาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวถูกแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
.
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้เดินทางผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ