"เฉลิม" ชงใช้รธน.ชั่วคราว ยกเลิกรธน.ปี 60 ใช้รธน.ปี 40 แทน 

 

🔴"เฉลิม" ชงใช้ รธน.ชั่วคราว ยกเลิกรธน.ปี 60 ใช้รธน.ปี 40 แทน 
.
🔴เมื่อวันที่ 12 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกรณีที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทย จะเสนอให้สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2563 นั้น จะใช้ชื่อว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2563 มีทั้งหมด 5 มาตรา ทั้งนี้ มาตรา 1 ให้ยกเลิก รัฐธรรมนูญ 2560 และให้นำรัฐธรรมนูญ 2540 มาใช้บังคับแทนไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับถาวรต่อไป มาตรา 2 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทำใด ขัดหรือแยังต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติ หรือการกระทำนั้น เป็นอันใช้บังคับมิได้ เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และรัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งนำมาใช้ไปพลางก่อน บังคับแก่กรณีใด ให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาตรา 3 ให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ภายใน 60 วันนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ มาตรา 4 ให้จัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ 2540 ที่นำมาใช้ไปพลางก่อนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร และมาตรา 5 การร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ให้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ภายใน 120 วัน นับแต่วันจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร