เปิดเกณฑ์จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 ให้คนยากจน
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:01 น.

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท ให้ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

 

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยมีสาระสำคัญคือ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท ให้กับครอบครัวผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ที่มีรายได้รวมเฉลี่ยไม่เกินปีละ 1 แสนบาท โโยจะจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือนไปจนถึงอายุครบ 6 ปี

 

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/123/T_0011.PDF