ปลดไล่ออกถอดยศ 5 นายทหารชั้นสัญญาบัตรในพระองค์

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ให้ปลดและไล่ออกถอดยศ5นายทหารชั้นสัญญาบัตรข้าราชการในพระองค์พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่บรมราชโองการ ประกาศให้ปลดและไล่ออกถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/056/T_0001.PDF