ปลัดมท.สั่งผวจ.ทั่วประเทศ คุมเข้มจัดคอนเสิร์ต

 

ด่วน ! ปลัดมท.สั่งผวจ.ทั่วประเทศ คุมเข้มจัดคอนเสิร์ต เคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด-19 พบไม่ทำตามข้อกำหนดต้องรายงานทันที
.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ก.ค.นายฉัตรชัย พรหมดเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในดาีแก้ไจสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วรที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ได้มีหนังสือด่วนสุดไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
.
โดยระบุว่า ด้วยปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ว่าในห้วงระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2563 มีการจัดงานคอนเสิร์ตและไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา การเว้นระยะนั่งหรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย 1 มตร การควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด รวมทั้งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข
.
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจัหวัด เพื่อวางมาตรการรองรับการจัดกิจกรรม และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการพิจารณาอนุญาตจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว โดยให้ชี้แจงทำความเข้าใจ
และกำชับผู้จัดกิจกรรมปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากพบวการดำเนินกิจกรรมใด ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป และรายงานให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ทราบด้วย