“วันไข่โลก 2562” จัดใหญ่...แจกไข่ ฟรีที่ ศิริราช-รามาฯ-จุฬาฯ

 

“วันไข่โลก 2562” จัดใหญ่...แจกไข่ ฟรีที่ ศิริราช-รามาฯ-จุฬาฯ รณรงค์คนไทยสุขภา พดี กินไข่ 300 ฟอง/คน/ปี
 
(30 กันยายน 2562) กระทรวงเกษตรและส หกรณ์ ร่วมกับ กรมอนามัย และคณะทำงานโครงก ารรณรงค์บริโภคไข ่ไก่ 300 ฟอง จัด “งานวันไข่โลก” เดินสายจัดกิจกรร มชวนบริโภคไข่ไก่ ใน 3 โรงพยาบาลใหญ่ ศิริราช รามาธิบดี และจุฬาลงกรณ์ ภายใต้แนวคิด “กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย” อัดแน่นทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมบ รรยายความรู้ประโ ยชน์ไข่ไก่ พร้อมกิจกรรมแจกไ ข่ฟรี กิจกรรมยาเก่าแลก ไข่ใหม่ และกระทบไหล่ศิลปินดัง  ทั้งนี้เพื่อส่งเ สริมสุขภาพอนามัย ที่ดีของประชาชนค นไทยผ่านการรับปร ะทานไข่ไก่ซึ่งมี สารอาหารอันเป็นป ระโยชน์มากมาย


นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าก ารกระทรวงเกษตรแล ะสหกรณ์ และในฐานะผู้แทนป ระธานคณะกรรมการน โยบายพัฒนาไก่ไข่ และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) เปิดเผยว่า ไข่ไก่เป็นอาหารโ ปรตีนที่มีคุณค่า ทางอาหารสูงมาก เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของค นทุกเพศทุกวัย ขณะเดียวกันการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อผ ลิตไข่ไก่ยังเป็น อาชีพหลักอาชีพหนึ่งของเกษตรกรไทย  ซึ่งสามารถผลิตไข่ไก่ได้เฉลี่ยปีล ะ 15,000 ล้านฟอง เป็นความมั่นคงทา งอาหารของประเทศ และสามารถตอบสนอง ความต้องการการบริโภคของคนไทยได้อ ย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม พบว่าอัตราการบริ โภคของคนไทยยังอยู่เพียง 247 ฟองต่อคนต่อปี ซึ่งต่ำกว่าเป้าห มายปี 2561 ที่ 300 ฟองต่อคนต่อปี
 
“คนไทยยังคงบริโภ คไข่ไก่ต่ำกว่าหล ายๆประเทศที่พัฒน าแล้ว ทั้งๆที่ไข่ไก่เป็นอาหารโปรตีนมาก คุณค่าและให้ประโ ยชน์มากมายต่อร่า งกาย  จึงเป็นภารกิจของ กระทรวงฯร่วมกับเ อ้กบอร์ด และคณะทำงานโครงก ารรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ตลอดจนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ที่จะต้องร่วมกัน รณรงค์ส่งเสริมสุ ขภาพที่ดีของประช าชนผ่านการบริโภค ไข่ไก่ ซึ่งนอกจากจะได้ผ ลลัพธ์ในด้านสุขภ าพแล้ว ยังส่งผลพลอยได้ไ ปถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วปร ะเทศให้ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยื นด้วย” นายประภัตรกล่าว


ด้าน น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เอ้กบอร์ดและคณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง จะใช้โอกาส “วันไข่โลก (World Egg Day)” ในการรณรงค์บริโภ คไข่ไก่เป็นประจำ ทุกปี ในปี 2562 นี้ก็เช่นกัน โดยยุทธศาสตร์ไก่ ไข่ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562-2566 ยังคงตั้งเป้าการ บริโภคไข่ไก่ของค นไทยไว้ที่ 300 ฟองต่อคนต่อปี ภายใต้แนวคิด “กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย” ทั้งนี้เพื่อเผยแ พร่องค์ความรู้ใน วงกว้าง ให้คนไทยเห็นคุณป ระโยชน์ในการบริโ ภคไข่ซึ่งมีงานวิ จัยจากมหาวิทยาลั ยระดับโลกอย่าง ม.ฮาร์เวิร์ดรองรับ ขณะที่กรมจะกำกับ ดูแลกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ของประเ ทศไทยซึ่งมาตรฐาน การผลิตในระดับสู ง ให้ผลผลิตไข่ที่ส ะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริ โภค
 
นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า “ไข่” เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างแ พร่หลายที่อยู่คู่ครัวไทยมาช้านาน  สามารถดัดแปลงเป็ นอาหารได้หลากหลา ยเมนู อีกทั้งยังมีราคา ที่ถูกกว่าเมื่อเ ปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่ นๆ “ไข่ไก่ 1 ฟอง ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี มีโปรตีน 7 กรัม และมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกา ย ช่วยเสริมสร้างกา รเจริญเติบโตและก ารทำงานของระบบปร ะสาทกระตุ้นการทำ งานของสมอง เสริมสมาธิและควา มจำ ที่สำคัญ เลซิธินในไข่แดงยังเป็นสารตั้งต้น ของสารสื่อประสาท  ช่วยบำรุงประสาท ป้องกันหลอดเลือด แข็งตัว ป้องกันโรคหัวใจ โคลีน ช่วยเพิ่มความจำ และระบบไหลเวียนข องเลือด ป้องกันโรคอัลไซเ มอร์  ลูทีน และซีแซนทีน ป้องกันจอรับภาพเ สื่อมสภาพ ช่วยบำรุงสายตา โฟเลต มีส่วนสำคัญในการ สร้างเม็ดเลือดแด ง ธาตุเหล็ก ช่วยป้องกันโรคโล หิตจาง สังกะสี ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย การขาดสังกะสีทำใ ห้เตี้ยและแคระแก รน  แคลเซียม ฟอสฟอรัส ช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟันใ ห้แข็งแรง วิตามินบี1 บี2 บี6 และ บี 12 ช่วยในการทำงานขอ งระบบประสาทและกล้ามเนื้อ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี ช่วยให้ไขมันแตกตัวเป็นอนุภาพเล็ก ๆและไหลเวียนไปกั บกระแสเลือด ป้องกันการจับตัว ของไขมันที่ผนังห ลอดเลือด โดยสารอาหารเหล่า นี้จะช่วยเพิ่มปร ะสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงช่วยบำรุงสมองในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุอีกด้วย” นพ.ดนัย กล่าว

 


 
ทั้งนี้ กรมอนามัยให้คำแน ะนำสำหรับปริมาณไ ข่ที่เหมาะสมในกา รบริโภคสำหรับคนแ ต่ละช่วงวัย ดังนี้ เด็กทารกตั้งแต่อ ายุ 6 เดือน เริ่มให้ไข่แดงต้ มสุก ½ - 1 ฟอง ผสมกับข้าวบด ในครั้งแรกควรให้ ปริมาณน้อยๆ แล้วค่อยเพิ่มปริ มาณ เด็กอายุ 7-12 เดือน ให้กินไข่ต้มสุกวันละ ½ หรือ 1 ฟอง เด็กวัยก่อนเรียน อายุ 1-5 ปี เด็กวัยเรียน หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร กลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ไม่มีปัญหาไขมันในเลือดสูง สามารถกินไข่ได้วันละ 1 ฟอง ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง สามารถกินไข่ได้ 3 ฟองต่อสัปดาห์ และต้องดูแลการบริโภคอาหารอย่างอื่นร่วมด้วย เลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงหรือตามคำแนะนำของแพทย์ และไม่แนะนำให้กินไข่ดิบหรือไข่ยางมะตูม เพราะไข่ดิบอาจจะปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ (Salmonella) ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้มีไข้ ท้องเสีย ย่อยยาก และร่างกายไม่สามารถดูดซึมวิตามินไปใช้ประโยชน์ได้
 
ด้านภาคเอกชนผู้จัดงาน นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะทำงานโค รงการรณรงค์บริโภ คไข่ไก่ 300 ฟอง กล่าวว่า ปัจจุบันคณะทำงาน โครงการนี้ได้รับ การแต่งตั้งจากคณ ะอนุกรรมการเพิ่ม การบริโภคไข่ไก่ ซึ่งอยู่ภายใต้คณ ะกรรมการนโยบายพั ฒนาไก่ไข่และผลิต ภัณฑ์ (Egg Board) กิจกรรมโรดโชว์วั นไข่โลกปีนี้ ได้รับความร่วมมื ออย่างดียิ่งจากก ระทรวงเกษตรและสห กรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมอนามัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ราม าธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย ซึ่งล้วนมีความปร ารถนาดีต่อสุขภาพ ของประชาชนชาวไทย  จึงร่วมกันให้ควา มรู้สร้างความเข้ าใจถึงประโยชน์ขอ งไข่ไก่ และสนับสนุนให้คน ไทยไม่พลาดโอกาสก ารได้รับสารอาหาร ดีๆ ที่ผลิตได้ภายในป ระเทศ

 

“เป้าหมายการบริโ ภคไข่ไก่ 300 ฟองต่อคนต่อปีของ คนไทย จึงเป็นเป้าหมายที่มุ่งช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ ประชาชน เมื่อประชาชนในปร ะเทศแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ย่อมนำมาซึ่งคุณภ าพชีวิตและคุณภาพ สังคมที่ดีด้วย”  นายเรวัติกล่าว

 

 

สำหรับงานสัปดาห์ วันไข่โลก 2562 ของประเทศไทย กำหนดจัดขึ้น 3 วันใน 3 โรงพยาบาลใหญ่ ตั้งแต่ 07:00-16.00 น. ได้แก่ 1.) ร.พ.ศิริราช วันที่ 7 ต.ค. 62 ณ ชั้น 1 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนคริ นทร์ 2.) ร.พ.จุฬาลงกรณ์ วันที่ 9 ต.ค.62 ณ ชั้น 1 อาคาร 14 ชั้น เชื่อมต่อชั้น 1 อาคารคัคณางค์ และ 3.) ร.พ.รามาธิบดี วันที่ 11 ตุลาคม 62 ณ โถงชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเท พรัตน์ และ อาคารหลัก (อาคาร 1) ภายในงานเน้นการจัดรายการ Guru Talk โดยแพทย์ผู้เชี่ย วชาญจากโรงพยาบาล ทั้ง 3 แห่งมาบอกเล่าเรื่องราวของไข่ไก่ พร้อมกิจกรรมมากม าย อาทิ ร่วมเล่นเกมส์รับ รางวัล กิจกรรมแจกไข่ฟรี เพียงแค่สแกนคิวอ าร์โค๊ดเข้าร่วมง าน กิจกรรมยาเก่าแลก ไข่ใหม่ จำหน่ายไข่สดและไ ข่แปรรูปคุณภาพรา คาพิเศษนำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยย ากไร้แต่ละโรงพยา บาล พร้อมกระทบไหล่ศิ ลปินชื่อดัง ร.พ.ศิริราชพบคุณ โยชิ มิสทิฟฟานี่ 2017 ร.พ.จุฬาลงกรณ์ พบกับคุณณัฎฐพัชร์ วิพัธครตระกูล (ปุ้ยฝ้าย AF) และ ร.พ.รามาธิบดี พบคุณนัท ทิวไผ่งาม ขอเชิญผู้สนใจร่ว มรับฟังความรู้ ถามคำถามคาใจ และร่วมกิจกรรมดี ๆได้ตามวันเวลาแล ะสถานที่ดังกล่าว
 
อนึ่ง วันไข่โลก (World Egg Day) ริเริ่มโดย “คณะกรรมาธิการไข่นานาชาติ” หรือ “International Egg Commission” มีสมาชิกทั่วโลกก ว่า 80 ประเทศ  โดยเริ่มจัดงานวั นไข่โลกขึ้นเป็นค รั้งแรกที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อปี 2539 พร้อมกำหนดให้ทุก วันศุกร์ที่สองขอ งเดือนตุลาคมเป็น วันไข่โลก ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ทุกคนได้ ตระหนักถึงความสำ คัญและคุณประโยชน์ทางด้านโภชนาการ ของไข่ไก่