ซีพีเอฟรายงานยอดขายปี 61 จำนวน 541,937 ล้านบาท

 

ซีพีเอฟรายงานยอดขายปี 61 จำนวน 541,937 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8 จากปีก่อน สัดส่วนยอดขายกิจการต่างประเทศร้อยละ 67 หนุนการเติบโตต่อเนื่อง

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารมีการลงทุนใน 17 ประเทศทั่วโลก รายงานผลการดำเนินงานปี 2561 ด้วยยอดขายจำนวน 541,937 ล้านบาท คิดเป็นรายได้จากกิจการในประเทศร้อยละ 33 และรายได้จากกิจการในต่างประเทศร้อยละ 67  และกำไรสุทธิของบริษัทจำนวน 15,531 ล้านบาท 

 

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) กล่าวถึงสถานการณ์ธุรกิจในภาพรวมว่า หากพิจารณาผลการดำเนินธุรกิจในสกุลเงินของแต่ละประเทศ ซีพีเอฟจะมีการเติบโตของยอดขายถึงร้อยละ 12  โดยมองว่าในปี 2562 นี้ น่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องจากปี 2561 ร้อยละ 8-10 จากการเติบโตต่อเนื่องของกิจการในต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการขยายงานทั้งธุรกิจสัตว์บกและสัตว์น้ำ  

 

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก นอกเหนือไปจากการให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาสินค้าอาหารที่มีรสชาติสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น การพัฒนาสูตรอาหารที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่รักษ์โลก ช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่บริษัทต้องให้ความสำคัญ โดยวันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2562) มีการเปิดร้านอาหารฮาร์เบอร์ บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลที่ไอคอนสยาม ซึ่งเป็นการร่วมมือกับไห่หลายกรุ๊ป ผู้นำด้านร้านอาหารบุฟเฟ่ต์จากไต้หวัน

 

น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ ได้กล่าวว่า หลังจากที่มีการเกิดขึ้นของโรคตายด่วน หรือ EMS และโรคท้องถิ่นอื่นๆ เช่น EHS ในหลายประเทศในเอเซีย บริษัททราบแนวทางจัดการแก้ไขจึงได้มีการขยายการดำเนินธุรกิจในประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ทำให้วันนี้มีการลงทุนธุรกิจสัตว์น้ำใน 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย จีน เวียดนาม อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บราซิล และสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมามียอดขายรวมทั้งสิ้นจำนวน 74,513 ล้านบาท คาดว่า ยอดขายปี 62 นี้น่าจะเติบโตได้มากกว่า 15% และน่าจะมีอัตรากำไรที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกิจการในประเทศไทย

 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และมีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ให้ แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวัน ที่ 7 กันยายน 2561 คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท