บริการ

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนสนับสนุนการคัดแยกขยะแก่เยาวชน

  มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนสนับสนุนการคัดแยกขยะแก่เยาวชนสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จ.นนทบุรี เสริมสร้างสุขพลานามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี   นายชูฤทธิ์ จิตวีระ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ในฐานะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ส่งมอบถังขยะใหญ่ความจุ 120 ลิตร จำนวน 32 ใบ ให้แก่ นางศิริดา ทรงธรรมเสนีย์ ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะและการจัดเก็บขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขพลานามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีแล้ว ยังจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านสังคมให้เยาวชนพร้อมคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพอีกด้วย ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านร่วมส่งเสริมให้สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน โดยใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอนุวัฒน์ แก้วคุ้ม โทร. 0-2537-3308 Email: Ch0202@pttplc.com

อ่านเพิ่มเติม